ગાંધીનગર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી

ગાંધીનગર જીલ્લાના ધો-૮ વર્ગ ઘટાડા અંતર્ગત ફાજલ કેમ્પ તા. ૨૯ અને ૩૦ જાન્યુ-૨૦૧૩
તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૨ના રોજ લેવાનાર શિક્ષક સજ્જતા કસોટીનો પરિપત્ર
વર્ગ  ઘટાડા અંગે રૂબરૂ સુનાવણીનો કાર્યક્રમ
વર્ગ ઘટાડાની દરખાસ્તની સુનાવણી (ફાજલ અંગે)
ગાંધીનગર જીલ્લાના એસ.વી.એસ.કેન્દ્ર ઉપર તા. ૨૮/૦૪/૨૦૧૨ના રોજ શિક્ષક સજ્જતા કસોટી લેવામાં આવશે.
૧.ગાંધીનગર ૨. માણસા ૩. કલોલ ૪. દહેગામ
કર્મયોગી તાલીમ :
ધો. ૧૦ ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
K.R.P –  3/5/2012 to 4/5/2012
R.P –  7/5/2012 to 9/5/2012
Teacher –  7/6/2012 to 9/6/2012
ધો. ૧૦ સામાજિક વિજ્ઞાન, ભાષા, આચાર્ય
K.R.P –  3/6/2012 to 5/6/2012
R.P –  7/6/2012 to 9/6/2012
Teacher, Principal –  16/6/2012 to 18/6/2012