બુધવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2013

SUPREME COURT FIX PAY CASE NEW DATE - 01/10/2013
કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓ માટે સાતમા પગારપંચની રચના કરવા અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
પગારપંચના સભ્યોના નામની ટૂંકમાં જાહેરાત કરવામાં આવશે.
સાતમા પગારપંચનો અમલ તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬થી કરવામાં આવશે.

સાતમા પગારપંચની સંભવિત ભલામણો