રવિવાર, 26 ઑગસ્ટ, 2012


ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી સંકલન સમિતિ આયોજિત અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ મહારેલીના અંશ