બુધવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2014

ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ મહામંડળના મુખપત્ર 'હાયર મેસેજ' ને દિલ્હીથી RNI પ્રમાણપત્ર મળી ગયેલ છે. હવેથી હાયર મેસેજ ઓછા દરે પોસ્ટ થશે.