મંગળવાર, 2 જુલાઈ, 2013

ચૂંટણીના મતદાન કેન્દ્રોની યાદી – ૨૦૧૩

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર